L'Ajuntament preveu una operació de crèdit de 15 milions d'euros

Publicat dimecres 01 de Abril de 2020 15:10
  • Tarragona Ràdio

L’ajuntament de Tarragona preveu una operació de crèdit a curt termini de 15 milions d’euros. Aquesta mesura econòmica s’inclou dins el Pla Anual de Tresoreria i està pensada per garantir que es disposi de liquiditat per atendre als proveïdors, treballadors i beneficiaris d’ajuts municipals que pateixen les conseqüències de la crisi sanitària del coronavirus

Divendres, en el ple municipal, també es donarà compte de la liquidació del pressupost de 2019 que es tanca amb un romanent de tresoreria de 6,6 milions d’euros. Així mateix, es donarà llum verd a les mesures tributàries per fer front a la pandèmia.

Aquest divendres el ple municipal donarà compte del Pla anual de Tresoreria per a l’exercici de 2020. Aquest és un document de planificació financera que permet preveure i anticipar les necessitats de tresoreria de l’ajuntament amb l’objectiu de complir amb totes les seves obligacions en els terminis legals previstos.

 En concret, el Pla Anual de Tresoreria no preveu grans canvis respecte a l’anterior, pel que fa a les previsions d’ingrés i de pagament. Si bé aquest any, s’ha previst la formalització d’una operació de crèdit a curt termini per 15 milions d’euros. Un altre de les mesures econòmiques que s’inclouen és utilitzar el superàvit obtingut en la liquidació del pressupost amb aquelles despeses que siguin admeses per part de la normativa. “Aquesta decisió tindrà en compte la situació d’extremada excepcionalitat fruit de la pandèmia del coronavirus i prioritzarà garantir la liquiditat municipal necessària per atendre el pagament puntual als proveïdors, treballadors i beneficiaris d’ajuts municipals, i cobrir la previsible reducció dels ingressos municipals. Des del Govern Municipal oferim instruments als ciutadans per ajudar-los a fer front a les conseqüències derivades de la situació d’emergència sanitària que estem vivint”, explica el conseller de Serveis Centrals i Hisenda, Jordi Fortuny.

 El ple aprovarà les mesures tributàries per fer front a la pandèmia

Per altra banda, el ple de divendres també quedarà assabentat de les mesures tributàries aprovades per l’alcaldia davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19. En aquest sentit, l’Ajuntament de Tarragona ja va anunciar fa uns dies que amplia el termini de pagament en voluntària de l’impost sobre béns immobles i sobre vehicles de tracció mecànica fins al dia 6 juliol. En conseqüència, el termini d'ingrés en període voluntari de tots dos tributs queda fixat entre els dies 15 d'abril de 2020 i el 6 de juliol de 2020, en lloc de l'inicialment aprovat, que comprenia del 15 d’abril de 2020 al 20 de juny de 2020. “Es tracta d’un decret amb mesures fiscals per a fer front a l'impacte econòmic de la pandèmia, amb l’objectiu de donar més facilitats a la ciutadania en el pagament dels impostos”, explica el conseller de Serveis Centrals i Hisenda, Jordi Fortuny.

 També s’ofereix als ciutadans i ciutadanes que encara no estiguin acollits al sistema de pagament a terminis dels tributs (IBI, vehicles, brossa, guals i IAE) la possibilitat d’acollir-se, sense cap cost, a fer-ne el pagament en sis mesos, a partir del mes de juliol. “És molt necessari que la gent s’aculli al pagament a terminis, que no té cap cost. Ara per ara, per als nous sol·licitants és de 6 mesos, i no  començaran a pagar fins al juliol”, remarca Fortuny. El termini per demanar-ho és fins al 20 de juny, i fer-ho és molt senzill: en trobareu l'explicació en aquest enllaç de la seu electrònica.

Els telèfons d'atenció i assessorament són: 977 296 226, 977 296 126 i 977 296 258.

En la modalitat del sistema de pagament a deu terminis també se suspèn el càrrec en compte del dia 6 d'abril, redistribuint l'import d'aquest termini en els següents venciments, de maig a desembre.

Per altra banda, l’Ajuntament de Tarragona també ha decidit suspendre la presentació d’autoliquidacions i pagament per part de persones físiques fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

A més a més, fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert, per a totes aquelles persones a qui els hagi finalitzat el termini de pagament en voluntària i no hagin pagat, el procediment recaptatori queda suspès, i per tant no es podrà dictar ni notificar la providència de constrenyiment. Per tant, això comportarà no ordenar actuar contra el patrimoni del deutor fins que es resolgui la crisi sanitària.

A aprovació la liquidació del pressupost de 2019

 Per altra banda, també es donarà compte de la liquidació del pressupost de 2019, que s’ha tancat amb un romanent de tresoreria positiu de 6,6 milions d’euros i una execució dels ingressos corrents del 98,18 per cent. Pel que fa a la despesa corrent s’ha executat el 89,16% del que estava pressupostat al capítol de despeses corrents. “Treballem per estabilitzar els comptes de l’Ajuntament pel present i pel futur. Estem planificant econòmicament el mandat i, en aquest sentit, hem treballat racionalitzant la despesa i controlant els ingressos, per fer front a escenaris futurs”, explica el conseller de Serveis Centrals, Econòmics i Personal, Jordi Fortuny.

 Compliment del període mig de pagament a proveïdors

Una de les dades més positives és que el termini mig de pagament a proveïdors se situa en 11,10 dies, calculat segons el RD 635/2014 de 25 de juliol. Per tant, aquesta xifra indica que està per sota dels 20 dies establerts segons la normativa vigent.