El Pla Local de Feminismes i Interseccionalitat ha entrat en fase d’informació pública. El passat 20 de maig es va aprovar inicialment la redacció al plenari de l’Ajuntament de Tarragona. A partir de la publicació del pla al DOGC, les persones interessades a presentar al·legacions al pla poden fer-ho en el termini de 30 dies. A partir d’aquest moment, si no hi ha al·legacions es passarà a l’aprovació definitiva del document que ha de guiar les polítiques d’igualtat, feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament en els propers quatre anys.

El Pla Local de Feminismes i Interseccionalitat de la Ciutat de Tarragona (2022-2026) és la continuació de l’estratègia local orientada a la consecució d’una igualtat real i efectiva que es va iniciar amb els plans locals anteriors.

Aquesta diagnosi ha permès conèixer l’estat de la qüestió de les polítiques municipals d’igualtat de gènere i LGTBI a la ciutat de Tarragona en relació als diferents eixos plantejats: àmbit del compromís per la igualtat; àmbit de l’economia i usos del temps; àmbit d’intervenció integral contra les violències masclistes; àmbit de la ciutat de drets; i àmbit de barris en igualtat.

El pla s’articula a partir de cinc eixos estratègics, que corresponen als àmbits plantejats, i que determinen al seu torn els objectius i 42 accions concretes.