El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que la Junta General Ordinària i Extraordinària es celebrarà el 13 de desembre de 2022, a les 19.00 hores, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, en primera convocatòria i si escau, l’endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

L’Ordre del Dia:

1.- Examen i si s’escau, aprovació de l’Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici 2021/2022.

2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici social 2022/2023.

3.- Nomenament del Consell d’Administració per caducitat del nomenament. Variació, si s’escau, de membres de l’Òrgan d’Administració.

4.- Precs i preguntes.

5.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’Informe de Gestió i l’Informe d’Auditoria.

Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d’assistència, que poden obtenir en les oficines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d’aportar els poders que l’acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d’aportar còpia del DNI del delegant.