El Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la URV ha estudiat la percepció del risc de la població respecte a la indústria química. El projecte, anomenat CHORA, ha determinat que un 63% de les persones que hi han participat perceben un nivell alt o molt alt de risc petroquímic al Camp de Tarragona. Segons l’estudi, també són capaces d’identificar geogràficament l’origen del risc i els llocs amb potencial de ser afectats en cas d’accident. L’equip investigador també ha detectat que factors demogràfics (com el gènere o l’edat), ambientals (com les condicions climàtiques) i situacions anòmales en el funcionament de l’equip industrial visibles des de l’exterior dels complexos afecten la percepció del risc. El grup de recerca busca voluntaris per ampliar la investigació i determinar de quina manera els canvis en el paisatge afecten la percepció del risc pel que fa a la indústria petroquímica al Camp de Tarragona.

“Anomenem risc a la probabilitat de patir un dany, ja sigui a persones físiques, a béns materials, al medi ambient…”, explica Yolanda Pérez Albert, investigadora del Departament de Geografia i coautora de la recerca. No obstant això, el risc que un percep no sempre reflecteix el perill d’una determinada situació. Dit d’un altra manera, pot ser que, en el mateix context, una persona experimenti un cert grau d’alarma davant un perill mentre que el seu veí en tingui una percepció totalment diferent. Variables com la proximitat geogràfica als focus de perill o la gravetat dels incidents anteriors, la periodicitat i el coneixement que se’n tingui afecten en gran manera aquesta percepció.

L’equip investigador va dissenyar un sistema d’informació geogràfica de participació pública que va distribuir massivament mitjançant el qual va aconseguir una mostra de 5.317 opinions de 431 participants. Aquest sistema, àmpliament utilitzat en l’àmbit de la geografia, permet registrar opinions i valoracions en un mapa. En aquest cas, es va demanar als participants que localitzessin els focus de risc derivats de la indústria petroquímica i els valoressin segons el grau de perillositat. També es va preguntar per les zones d’afectació en cas d’accident en funció de les causes  —explosió, incendi, núvol tòxic, etc.